Algemene voorwaarden Holthinrichs Watches B.V.

Artikel 1 - Definities 

 • Aanbod: elk aanbod door Holthinrichs Watches B.V. aan Opdrachtgever;
 • Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen; 
 • Dag: kalenderdag; 
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Holthinrichs Watches B.V. of van één van de aan Holthinrichs Watches B.V. gelieerde ondernemingen alsmede de door Holthinrichs Watches B.V.  ingeschakelde hulppersonen;
 • Opdrachtgever/Koper (hierna Opdrachtgever): de partij met wie Holthinrichs Watches B.V. onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Holthinrichs Watches B.V. de Overeenkomst sluit;
 • Opdrachtnemer (hierna: Holthinrichs Watches): Holthinrichs Watches met als vestigingsadres Lange Geer 72, 2611 PW te Delft, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 0638114647;
 • Levertermijn: de door Holthinrichs Watches opgegeven indicatieve termijn voor het volbrengen van de Prestatie of een deel daarvan;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Holthinrichs Watches en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en) en het overeengekomen meer- of minderwerk;
 • Partij (-en): Opdrachtgever of Holthinrichs Watches. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Holthinrichs Watches bedoelt;
 • Prestatie: het uitvoeren van alle overeengekomen werkzaamheden en de levering van zaken conform de Overeenkomst waaronder in ieder geval wordt verstaan het ontwerpen en vervaardigen en verkopen van horloges, uurwerken en technische componenten daarvan middels 3D printen horlogekast (buitenkant van horloge), verspanende techniek (frezen, draaien) en vergaande handmatige afwerking, alsook het maken van kleine series en werken op aanvraag. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Holthinrichs Watches en/of alle met Holthinrichs Watches gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Holthinrichs Watches.  

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden nadrukkelijk overeen dat Holthinrichs Watches niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever. 

2.3 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Holthinrichs Watches voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Holthinrichs Watches zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.  

2.4 Holthinrichs Watches is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Holthinrichs Watches de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden zal tenminste 30 dagen zitten. De consument Opdrachtgever kan schriftelijk bezwaar maken tegen de wijziging binnen 30 Dagen nadat de consument Opdrachtgever van de wijziging op de hoogte is gesteld. Maakt de consument Opdrachtgever bezwaar, dan blijven de reeds van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van kracht. Maakt de consument Opdrachtgever geen bezwaar, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden na verloop van 30 Dagen van toepassing.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Holthinrichs Watches wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Holthinrichs Watches aansprakelijk is of kan zijn.

2.6 Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Holthinrichs Watches zijn overeengekomen. 

Artikel 3 – Aanbieding

3.1 Een Aanbod door Holthinrichs Watches geschiedt geheel vrijblijvend tenzij in het Aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de Aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend aan de gedane prijsopgave, indicatieve (op)levertermijn en de beschikbaarheid van het product of de dienst.

3.2 Uit het Aanbod blijkt duidelijk welke Prestatie door Holthinrichs Watches wordt verricht,  en wat de  indicatieve levertermijn is op basis van de op dat moment bij Holthinrichs Watches bekende levertijden en wat de prijs is voor de uit te voeren Prestatie op basis van de dan geldende dagprijzen. 

3.3 In de Aanbieding wordt altijd gewerkt met dagprijzen overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van de Aanbieding. 

3.4 Indien een Aanbieding van Holthinrichs Watches (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.5 Alle bij de Aanbieding verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, specificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Holthinrichs Watches slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Holthinrichs Watches is aangegeven. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, reclame of ontbinding.

3.6 Holthinrichs Watches kan niet aan haar Aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de Aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

3.7 Bij aanvaarding van een vrijblijvende Aanbieding, behoudt Holthinrichs Watches zich het recht voor de Aanbieding na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.   

3.8 Mondelinge toezeggingen verbinden Holthinrichs Watches slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Holthinrichs Watches zijn bevestigd.   

3.9 Een samengestelde Aanbieding verplicht Holthinrichs Watches niet tot het verrichten van een gedeelte van de Aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de in de Aanbieding opgegeven prijs.

3.10 De Aanbieding geldt niet automatisch ook voor vervolg Aanbiedingen. 

3.11 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.  

Artikel 4 – Werkwijze en kosten Aanbod maatwerk

4.1 Holthinrichs Watches zal nadat hij door de Opdrachtgever is benaderd met de Opdrachtgever in gesprek gaan om een zo goed mogelijk beeld van de wensen van Opdrachtgever te krijgen. 

4.2 Door middel van persoonlijk contact, wordt er een 3D ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt aan de Opdrachtgever voorgelegd ter goedkeuring. Na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever zal Holthinrichs Watches 50% aanbetaling vragen om de reservering te bevestigen en de productie te bekostigen. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal Holthinrichs Watches met de verdere uitvoering van de Prestatie van start gaan.

Artikel 5 - Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt eerst bindend voor Holthinrichs Watches door haar schriftelijke bevestiging. Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.  

5.2 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Holthinrichs Watches gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Holthinrichs Watches uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  

5.3 Holthinrichs Watches behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).    

5.4 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Holthinrichs Watches daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.   

5.5 De consument Opdrachtgever is zich er van bewust dat de wettelijke bedenktijd niet van toepassing is op de Overeenkomst gesloten met Holthinrichs Watches indien het maatwerk betreft of de Overeenkomst is gesloten in een winkelruimte.

5.6 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de Opdrachtgever.

5.7 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleuren, specificaties, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Holthinrichs Watches bij het Aanbod verstrekt, worden te goeder trouw gegeven. 

5.8 De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Holthinrichs Watches aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie zijn toegestaan. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, reclame of ontbinding.

5.9 Holthinrichs Watches is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 - Prijzen

6.1 De opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, exclusief verzendkosten en verzekering en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Indien de Opdrachtgever een consument is wordt de btw vermeld in het Aanbod. 

6.2 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 

6.3 In de Aanbieding en/of de Overeenkomst wordt gewerkt met dagprijzen overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van de Aanbieding. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, zonder dat zulks aan Holthinrichs Watches kan worden toegerekend, is Holthinrichs Watches gerechtigd de kostenverhoging door te berekenen aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de kostenverhoging aan Holthinrichs Watches te voldoen. Voor het geval de Opdrachtgever een consument is geldt ook dat zich na het sluiten van de Overeenkomst kostenverhogende omstandigheden zich kunnen voordoen. In de Overeenkomst wordt daarom een post risicoverrekening opgenomen tot het maximum waarvan doorberekening kan plaatsvinden. Meerwerk wordt nimmer doorberekend ten laste van de post risicoverrekening. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum van de Aanbieding. Holthinrichs Watches zal de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging. 

6.4 Indien de Opdrachtgever een consument is en er een vaste prijs is overeengekomen is Holthinrichs Watches is bevoegd ook prijsverhogingen door te berekenen  als deze plaatsvinden 3 (zegge: drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, zaken, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter.  Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt is de consument in dat geval bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

6.5 Holthinrichs Watches is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 – Verplichtingen Holthinrichs Watches - Uitvoering van Overeenkomst - Termijnen 

7.1 Holthinrichs Watches neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.

7.2 Alle zaken die door Holthinrichs Watches worden gebruikt, moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen. 

7.3 De overeengekomen of opgegeven Levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Levertermijn is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of het doen van een Aanbod geldende omstandigheden en tijdige levering van zaken door derden aan Holthinrichs Watches.

7.4 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk, overmacht, opschorting, verzuim, vertraging in leverantie van zaken door derden aan Holthinrichs Watches etc. kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen Levertermijn door Holthinrichs Watches wordt overschreden. Holthinrichs Watches heeft in al deze gevallen het recht om de Levertermijn te verlengen naar redelijkheid en billijkheid. Opdrachtgever stemt hier uitdrukkelijk mee in en Holthinrichs Watches is derhalve nimmer enige vorm van schadevergoeding verschuldigd.

7.5 Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale Levertermijn dient Opdrachtgever Holthinrichs Watches schriftelijk in gebreke te stellen. Holthinrichs Watches dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven. In geval van verzuim van Holthinrichs Watches is Holthinrichs Watches aan Opdrachtgever per Werkdag een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 25,-- inclusief btw, tenzij een ander bedrag schriftelijk is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan niet worden verrekend met hetgeen de Opdrachtgever aan Holthinrichs Watches verschuldigd is.

7.6 Indien de Levertermijn wijzigt, zal Holthinrichs Watches de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de een nieuwe indicatieve Levertermijn opgeven.

Artikel 8 – Opzeggen van de Overeenkomst 

8.1 Opzeggen van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is niet mogelijk.  

8.2 In geval van opzegging zal de Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de Holthinrichs Watches uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering indien dit mogelijk is door Holthinrichs Watches van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Holthinrichs Watches te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Holthinrichs Watches over het gehele werk zou hebben gemaakt.

Artikel 9 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

9.1 De Prestatie omvat enkel hetgeen in de Overeenkomst is gespecificeerd.

9.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Holthinrichs Watches ter kennis zijn gebracht. 

9.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, zal Holthinrichs Watches de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequentie van de wijziging is. 

9.4 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Holthinrichs Watches vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte zaken en/of diensten, berekeningen, (3D) tekeningen, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.

9.5 Holthinrichs Watches is bij overeengekomen meerwerk bevoegd 50% van de hieraan verbonden kosten als aanbetaling in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

9.6 Holthinrichs Watches heeft het recht om van eerder overeengekomen (op)Levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Holthinrichs Watches nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen. 

Artikel 10 - Betaling

10.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 Dagen na factuurdatum. Aanbetalingen dienen voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst te zijn betaald. De op de bankafschriften van Holthinrichs Watches aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

10.2 Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.

10.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Holthinrichs Watches te worden. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

10.4 Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. 

10.5 Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is Bij niet tijdige betaling door de consument Opdrachtgever, is de Opdrachtgever  nadat de Opdrachtgever door Holthinrichs Watches is gewezen op de te late betaling en Holthinrichs Watches de Opdrachtgever een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is. 

10.6 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.  

10.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Holthinrichs Watches de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.   In geval de Opdrachtgever een consument is geldt de wettelijke rente.

10.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en  Holthinrichs Watches genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Holthinrichs Watches eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 250,=. Indien de Opdrachtgever een consument is bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

10.9 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.  

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang de Opdrachtgever niet alle vorderingen die Holthinrichs Watches op de Opdrachtgever heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld bezorgkosten, incassokosten en rente, door de Opdrachtgever volledig zijn betaald of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Holthinrichs Watches zich het eigendom van het geleverde voor.

11.2 De Opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd het geleverde, of een deel daarvan, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Indien doorverkoop door Opdrachtgever plaatsvindt draagt Opdrachtgever reeds bij het sluiten van de Overeenkomst de vordering(en) over aan Holthinrichs Watches die Opdrachtgever door de verkoop op derde(n) verkrijgt. Indien Opdrachtgever overgaat tot vermenging c.q. verwerking draagt Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst het eigendom van de door de vermenging c.q. verwerking verkregen resultaat over aan Holthinrichs Watches.

11.3 Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om het geleverde, of een deel daarvan, te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen. 

11.4 De Opdrachtgever is verplicht om al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en indien mogelijk als herkenbaar eigendom van Holthinrichs Watches te bewaren.

11.5 Holthinrichs Watches is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd en nog bij de Opdrachtgever aanwezig is, geheel of gedeeltelijk, terug te nemen indien de Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Indien doorverkoop door Opdrachtgever plaatsvindt draagt Opdrachtgever reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met DreTech technical support de vordering(en) over aan DreTech technical support die Opdrachtgever door de verkoop op derde(n) verkrijgt. Indien Opdrachtgever overgaat tot vermenging c.q. verwerking draagt Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst het eigendom van de door de vermenging c.q. verwerking verkregen resultaat over aan DreTech technical support.

11.6 Alle kosten die Holthinrichs Watches maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

11.7 Holthinrichs Watches is gerechtigd om het te leveren onder zich te houden, totdat de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan.

11.8 Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel niet nakomt, of geen medewerking verleent aan hetgeen is gesteld in dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 500,-- (zegge: vijfhonderd) voor elke dag dat Opdrachtgever in gebreke blijft.

Artikel 12 - Levering 

12.1 Partijen vermelden in de Overeenkomst of de zaken door Holthinrichs Watches worden bezorgd of dat de zaken door Opdrachtgever worden afgehaald. De zaken worden niet bezorgd en kunnen niet worden afgehaald indien Opdrachtgever niet de volledige overeengekomen prijs en eventuele van toepassing zijnde prijsverhogingen heeft betaald en door Holthinrichs is ontvangen. De kosten en het risico van verzending naar de Opdrachtgever is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12.2 Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Holthinrichs Watches voor de levering van de zaken dient zorg te dragen levert Holthinrichs Watches de zaken op het adres van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Holthinrichs Watches te doen toekomen. Holthinrichs Watches heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken aan Opdrachtgever aan te bieden. De zaken worden geacht te zijn aangeboden doordat de ingeschakelde derde de zaken aanbiedt op het door Opdrachtgever aangegeven adres. Gebreken dienen terstond aan de transporteur te worden gemeld en op de vrachtbrief te worden vermeld. Het rapport van de transporteur die de levering heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering. 

12.3 Indien niemand aanwezig is op het afleveradres kunnen de zaken toch worden afgeleverd, indien de Opdrachtgever hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Eventuele gebreken dienen schriftelijk binnen 24 uur gemeld te worden

12.4 Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of indien Opdrachtgever nalatig is om de zaken in ontvangst te nemen of op te halen om wat voor reden ook, is Holthinrichs Watches gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan een tweede leveringspoging worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

12.5 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 13 – Garantietermijn - klachten - gebreken

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Holthinrichs Watches voor door Holthinrichs Watches geleverde zaken 24 maanden garantie.

13.2 Het recht op reclame vervalt 24 maanden na levering

13.3 Na  levering is het geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Holthinrichs Watches niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

13.4 Opdrachtgever dient het geleverde 

i) uiterlijk bij oplevering direct te controleren op relevante en waarneembare gebreken en dit terstond schriftelijk te melden op straffe van verval van recht tot reclame;

ii) reclames over ernstige gebreken die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van (op)levering dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 7 Dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Holthinrichs Watches. 

De reclame dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Holthinrichs Watches in staat is adequaat te reageren. 

13.5 Holthinrichs Watches verplicht zich om de bij Levering schriftelijk geconstateerde en erkende tekortkomingen c.q. gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen. 

13.6 De door Opdrachtgever schriftelijk geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die het gevolg zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte zaken komen niet voor rekening en risico van Holthinrichs Watches en worden door Holthinrichs Watches derhalve niet hersteld en/of vervangen. Hetzelfde geldt voor gebreken en/of tekortkomingen die de duurzaamheid en de functionaliteit niet negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en inherent zijn aan de toepassing van dergelijke constructies, zaken. Een geconstateerd gebrek en/of tekortkoming wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst golden.

13.7 Geen enkel recht op reclame bestaat indien:

i) het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan  beïnvloeden;

ii) het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Holthinrichs Watches of derden en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst;

13.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Holthinrichs Watches uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort, tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzet. 

13.9 Na ontvangst van de reclame stelt Holthinrichs Watches zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Holthinrichs Watches bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.

13.10 In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Holthinrichs Watches de keuze hebben om: 

(i) de zaken te repareren of te vervangen;

(ii) de reclame te (doen) verhelpen;

(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

13.11 Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Holthinrichs Watches kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent en/of fabrikant aanspraken kan doen gelden, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald. 

.

Artikel 14 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

14.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Holthinrichs Watches niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Holthinrichs Watches gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Opdrachtgever alle vorderingen van Holthinrichs Watches op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

14.2 Holthinrichs Watches heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

a. sprake is van blijvende Overmacht

b. ` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;

d. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Holthinrichs Watches onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Holthinrichs Watches passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Holthinrichs Watches.

14.4 Holthinrichs Watches heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de Prestatie of een gedeelte daarvan, bij Opdrachtgever kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Holthinrichs Watches om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan Holthinrichs Watches te vergoeden.

14.5 Holthinrichs Watches is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Holthinrichs Watches kan worden gevergd.

14.6 Indien Holthinrichs Watches overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Holthinrichs Watches op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

14.7 Indien Holthinrichs Watches overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

14.8 Indien Holthinrichs Watches de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Holthinrichs Watches door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid 

15.1 Holthinrichs Watches is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Holthinrichs Watches is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2 Holthinrichs Watches is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Prestatie en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte indirecte (bedrijfs- indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid van Holthinrichs Watches of haar Medewerkers.

15.3 Opdrachtgever vrijwaart en stelt Holthinrichs Watches en/of haar Medewerkers schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak en/of dienst dat mede bestond uit door Holthinrichs Watches geleverde zaken. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten. 

15.4 In het geval dat Holthinrichs Watches toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Holthinrichs Watches beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 

 • maximaal het bedrag dat Holthinrichs Watches voor de Prestatie aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
 • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Holthinrichs Watches in voorkomend geval plus het eigen risico van Holthinrichs Watches.

15.5 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Holthinrichs Watches aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Holthinrichs Watches valt, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 24 maanden na de levering van de zaken, ongeacht de rechtsgrond van de vordering, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.  

Artikel 16 – Overmacht 

16.1 Holthinrichs Watches is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  

16.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, pandemie, epidemie, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Holthinrichs Watches,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.  

16.3 In geval van blijvende overmacht is Holthinrichs Watches gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Holthinrichs Watches is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

16.4 In geval van tijdelijke overmacht is Holthinrichs Watches gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Holthinrichs Watches uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

16.5 Indien Holthinrichs Watches ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Holthinrichs Watches gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.  

16.6 Indien Holthinrichs Watches bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.  

Artikel 17 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

17.1 Holthinrichs Watches behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het tot stand brengen van de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: ontwerpen, adviezen, of andere schriftelijke stukken, (technische) werkwijzen, kostenramingen, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en brochures.

17.4 Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Holthinrichs Watches voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de Opdrachtgever of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.

17.5 Het is Holthinrichs Watches toegestaan foto’s te maken van de door haar uitgevoerde c.q. geleverde Prestatie en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder hiervoor enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn en zonder hiervoor aan Opdrachtgever (vooraf) toestemming benodigd te hebben. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

17.6 Indien Opdrachtgever de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Holthinrichs Watches een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 15.000,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 18 - Overige bepalingen 

18.1 Holthinrichs Watches is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 

18.2 Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Holthinrichs Watches een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming. 

18.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

18.4 Mochten enige bepalingen van deze voorwaarden niet van toepassing, nietig worden geoordeeld of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde, nietige of vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door Holthinrichs Watches zou zijn gestipuleerd, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet toepasselijkheid, nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien. Voor zover nodig verklaart Opdrachtgever zich reeds nu en op voorhand hiermee akkoord. 

18.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst  van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan. 

18.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Holthinrichs Watches gevestigd is, tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.